Polityka Prywatności

Home / Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Gwarna Sp. z o.o. ul. Zlotoryjska 30 59-220 Legnica, (KRS: 0000376965, NIP: 6912478473, REGON: 021453900), Skyfitness24 biuro@skyfitness24.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia oraz realizacji umów z klientami, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klientów, kontaktowania się z klientami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
 • realizacji umowy i kontroli wejść do klubu fitness przy użyciu skanera kart członkowskich (art. 6 ust. 1a RODO);
 • podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
 • egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);
 • wideorejestracji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych;
 • pracownicy i współpracownicy;
 • biuro rachunkowe;
 • kancelaria prawna.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony, do momentu utraty członkostwa w klubie Skyfitness24.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkowało będzie odmową zawarcia umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane