KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Gwarna Sp. z o.o. ul. Zlotoryjska 30 59-220 Legnica, (KRS: 0000376965, NIP: 6912478473, REGON: 021453900), Skyfitness24 biuro@skyfitness24.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu:
  1. Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony, do momentu utraty członkostwa w klubie Skyfitness24.
  2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkowało będzie odmową zawarcia umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Facebook
Instagram