REGULAMIN KLUBU SKYFITNESS24

1. Członkostwo powstaje po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

a)Wykupując karnet wg obowiązującego cennia Klubowicz automatycznie akceptuje regulamin Klubu.

b)Akceptacji kandydatury przez Klub czy też potwierdzenie swojego uprawnienia do skorzystania z usług Klubu wyłącznie przy użyciu terminali zamontowanych przy bramkach wejściowych do Klubu (przykładając do czytnika biometrycznego Kartę z zapisanymi fragmentami linii papilarnych oraz ten sam palec, który został użyty podczas sczytania danych biometrycznych).

2. Z chwilą gdy członek nie wyraża zgody na sczytanie danych biometrycznych z palca, członek zainteresowany chęcią zakupu karnetu wstępu, będzie wydawana karta Członkowska, w którym wykupione zostało członkostwo za pobraniem 20 zł brutto.

2.1. Członkowie mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.

3. Członkostwo w Klubie jest imienne. Umowa określa czas, na który ją zawarto. Podpisując Umowę Członek zobowiązuje się do wniesienia opłaty za zakupioną kartę wstępu wg Cennika. W przypadku rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem Karty wstępu, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich.

4. Członek Klubu, który nie wyrazi zgody na potwierdzanie swojego uprawnienia do korzystania z usług Klubu wyłącznie przy użyciu terminali zamontowanych przy bramkach wejściowych do Klubu (przykładając do czytnika biometrycznego Kartę z zapisanymi fragmentami linii papilarnych oraz ten sam palec, który został użyty podczas sczytania danych biometrycznych) otrzymuje kartę członkowską, którą winien okazać na każdą prośbę pracownika Klubu wraz z dowodem tożsamości. W przypadku jej zgubienia członek winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem wydania duplikatu karty za dodatkową opłatą. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do odebrania Karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

4.1.Każdy Członek klubu jak i Klient  nie będący Członkiem, zobowiązany jest posiadać kłódkę własną lub kupioną w klubie (15zł kłódka na kluczyk).

4.2.Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.

4.3.Zabrania się przebywania w pomieszczeniach do zajęć grupowych podczas nieobecności Instruktora.

5. Członek zobowiązuje się do przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu. Czas otwarcia Klubu oraz wszelkie zmiany w tym zakresie Klub ogłosi uprzednio w siedzibie Klubu w sposób umożliwiający Członkom zapoznanie się z nimi.

6. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób niezakłócający innym korzystanie z Klubu.

7. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania.

7.1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia czystości i dezynfekcji sprzętu po zakończonych ćwiczeniach.

7.2.Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

8. Palenie, spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających, przyjmowanie środków medycznych iniekcyjnych lub innych mogących spowodować zakażenie lub przenoszenie chorób na inną osobę itp. jest surowo zabronione. Członkowie nie stosujący się do tego zakazu utracą swoje członkostwo oraz zostaną wyproszeni z Klubu.

9. Członkowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach dla personelu, jak również wywieszać plakatów, osobistych informacji bez zgody personelu.

10. Dla wygody wszystkich użytkowników członkowie powinni korzystać z ręczników, koszy na śmieci i innych środków czystości.

11. Zabrania się Członkom wykorzystywania Klubu i sprzętu klubowego w celach komercyjnych bez zgody kierownictwa Skyfitness24.

12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach ani na terenie całego Klubu. Przed zamknięciem Klubu wszystkie rzeczy z szafki powinny być usunięte. W przypadku potrzeby przechowania drogocennych rzeczy prosimy o kontakt z recepcją. Po zakończonych ćwiczeniach , klient ma obowiązek zwolnić szafkę w szatni. Niedopuszczalne jest pozostawianie szafki zamkniętej po wyjściu z klubu. W takich sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do otwarcia szafki, poprzez przecięcie kłódki. Członkowi klubu nie należy się wówczas zwrot pieniędzy za kłódkę.

13. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i obuwie sportowe.

14. Sztangi, talerze, hantle, piłki oraz inny przenośny sprzęt po zakończeniu treningu musi być odłożony lub odwieszony na właściwe miejsce.

15. Członkowie korzystający z Klubu na własną odpowiedzialność niniejszym deklarują, iż nie mają żadnych przeciwwskazań do korzystania ze wszystkich oferowanych usług. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne związane z indywidualnym stanem zdrowia Członka.

15.1.Klient , którego stan zdrowia w jakichkolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne, nie ma prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, a w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.

15.2.W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.

16. W przypadku naruszenia zasad członkostwa w Klubie, w szczególności opóźnienia w uiszczaniu opłat członkowskich Klub może jednostronnie rozwiązać Umowę.  Pismo rozwiązujące Umowę uznaje się za doręczone Członkowi w przypadku nadania go na dowolny z adresów wskazanych w umowie.

17. Klub może dochodzić należności przysługujących z tytułu zaległej opłaty członkowskiej na zasadach ogólnych, w szczególności z wykorzystaniem uprzednio w tym celu przez Członka upoważnień i zabezpieczeń.

18. Klub zastrzega sobie prawo do ustalania maksymalnej liczby członków oraz odmowy przyjęcia w poczet Członków bez podania przyczyny, zmiany struktury członkostwa, godzin i dni otwarcia.

19. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

20. Na żądanie członka Klubu faktury wystawiane są do 7 dni od uiszczenia opłaty za karnet lub jednorazowe wejście lub od dnia wykonania usługi, na podstawie okazanego paragonu.

21. Zarówno Członek Klubu jak i Klient nieposiadający tego statusu przebywając w Klubie akceptuje powyższy regulamin i stosuje się do niego.

22. Poprzez zakupienie karnetu bądź jednorazowego wejścia, osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

23. Poprzez zakupienie karnetu bądź jednorazowego wejścia, osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność

24. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych ( np. fitness, spinning itp. ) jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia

24.1 Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane. Osoby spóźnione nie więcej niż 5 minut mogą wziąć w nich udział wyłącznie za zgodą personelu Klubu pod warunkiem, że nie zakłóci to przebiegu zajęć. 

24.2 Opuszczenie Sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia. 

25. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zmiennego oraz ręcznika

26. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. 

27. W klubie wydzielone jest miejsce tylko dla kobiet. Oznakowane jest wyraźnym napisem „Lady only”. W strefie tej mogą przebywać kobiety.

28. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody właściciela lub managera Klubu.

29. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu

30. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu

31. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim, osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu. 

32. Przedłużenie/wykupienie karnetu stanowi kontynuację zawarcia umowy na dotychczasowych warunkach

33. Klient w momencie wykupienia członkowstwa akceptuje regulamin klubu, który zawsze widnieje aktualny bezpośrednio w klubie.

Facebook
Instagram